Általános szerződési feltételek

1. Alapvető rendelkezések
Jelen általános szerződés feltételek rögzíti a Vászonkreatív (a továbbiakban Szolgáltató) által vaszonkreativ.hu weboldalon üzemeltetett webshop-ból történő rendelésekre és a rendelésekkel létrejövő jogviszonyokra az alábbi általános szerződés feltételeket(a továbbiakban: ÁSZF).

A Szolgáltató adatai:

 • Szolgáltató neve: Imre Máté egyéni vállalkozó
 • Szolgáltató székhelye: 2092 Budakeszi Erdő utca 117.
 • Szolgáltató nyilvántartási száma:  38777487
 • Szolgáltató telefonszáma: +36304014153
 • Szolgáltató elektronikus elérhetősége (e-mail címe): hello@vaszonkreativ.hu

A jelen ÁSZF-et Szolgálató a vaszonkreativ.hu weboldalon keresztül megkötött összes szerződésre vonatkozóan alkalmazza, azt a jelen formában, elektronikus úton közli, illetve teszi hozzáférhetővé minden Ügyfél számára.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azok távollévők között megkötött szerződésnek minősülnek. Az elektronikus úton érkezett megrendeléseket rögzítjük, azok időponttal megjelölve később bármikor visszakereshetők.

A webshopban történő megrendelés elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozatnak minősül, mely akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató köteles az Ügyfél szerződési jognyilatkozatának (megrendelésének) megérkezését elektronikus úton legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni, amennyiben ezt nem teszi meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető.

A visszaigazolással a szerződés a Felek között létrejön.

A szerződéskötés technikai lépéseit a jelen ÁSZF tartalmazza.

 • A szerződések magyar nyelven kerülnek megkötésre. A jelen ÁSZF nem utal követett magatartási kódexre.
 • Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (vaszonkreativ.hu) működtetett webshopban történő vásárlásokkal létrejövő és az ezzel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: vaszonkreativ.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek. 
 • Az Ügyfél a vaszonkreativ.hu weboldal használatával, valamint a szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadta.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók azzal, hogy a fogyasztókat a vállalkozásokkal szemben védő rendelkezések csak azon Ügyfelekre vonatkoznak, akik fogasztónak minősülnek, azaz aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróság joghatóságát és a magyar jog alkalmazását.
 • A jelen ÁSZF 07. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató legkésőbb az ÁSZF hatályba lépésének napját megelőző napon közzéteszi www.formaban.huweboldalon.
 • Ügyfél a vaszonkreativ.hu weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a www.vaszonkreativ.hu weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Az Ügyfél, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett www.vaszonkreativ.huweboldalon található webshopba (a továbbiakban: Webshop), vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webshop, a vaszonkreativ.hu weboldal, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • A Webshopból csak az rendelhet, aki 18. életévét betöltötte.

A Ptk. értelmében a 14. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, ugyanakkor a korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselőjének közreműködése nélkül megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket. Szolgáltató határozott álláspontja szerint jelen Webshopból történő szolgálatás-rendelések nem tartoznak ebbe a körbe, így szolgáltatásait korlátozottan cselekvőképes kiskorúak is csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik igénybe.

A 14. életéven aluli, cselekvőképtelen kiskorúak jognyilatkozata semmis, nevüknek törvényes képviselőjük jár el.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 • A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.
 • A Webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását. A Szolgáltató kizárólag az általa közölt adatok és leírás valóságtartalmáért vállal felelősséget.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Ügyfeleit az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3. Rendelés menete

 • A vásárlást megelőzően nem szükséges regisztráció, a Webshop regisztráció nélkül használható.
 • Az Ügyfél kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket.
 • Az Ügyfél a kiválasztott terméknek méretet választ és testreszabással (egyedi képek esetén) vagy a “kosárba” gombbal egyből a kosárba helyezi.
 • A termék kosárba helyezését követően az Ügyfél a „Pénztár” oldalra kerül. A Pénztár oldalon az Ügyfél köteles megadni alábbi számlázáshoz szükséges személyes adatait:
  • vezetéknév, keresztnév,
  • számlázási/ szállítási cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám,
  • telefonszám,
  • e-mail cím.
  • Opcionálisan megadható: cégnév.

Az Ügyfél a „További Információk” blokk alatt helyezheti el a rendeléssel, szállítással kapcsolatos esetleges megjegyzéseit.

A személyes adatok megadása nélkül a Webshopból vásárlásra nem kerülhet sor.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérjük Ügyfeleinket, hogy szíveskedjenek elolvasni Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

 • Az Ügyfél a „Vásárlással kapcsolatos megerősítések” blokk alatt fogadhatja el jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót.
 • Az Ügyfél kosara tartalmát a „Számlázási Adatok” blokk felett a weboldal bal-közép részén tekintheti meg.

Amennyiben az Ügyfél további szolgáltatást szeretne a kosárába helyezni, kiválasztja a „Vásárlás folytatása” gombot.

 • Ügyfél „A Rendelés Tartalma” menüpont láthatja a megrendelt, kosara tartalmát képező Termék megnevezését, valamint annak összegét (Összeg).
 • Amennyiben az Ügyfél kuponnal rendelkezik, mely kedvezményre jogosítja, úgy azt a „Kupon kód” mezőbe írhatja be, majd annak igénybevétele iránti igényét az „Érvényesít” gombra kattintva erősítheti meg.
 • Ügyfeleink a kiválasztott szolgáltatás árát banki átutalással teljesíthetik, melynek részleteit a 4. pont tartalmazza.
 • Amennyiben Ügyfél a vásárlást befejezte, a megrendelésének véglegesítése érdekében a „Megrendelés elküldése” gombra kattint.
 • Az adatok megadását és az ÁSZF, illetve az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadását követően, Ügyfél a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 • Adatbeviteli hibák javítására nincs mód, így kérjük Ügyfeleinket, hogy adataikat megfelelően adják meg. Amennyiben adataikban utóbb mégis hibát észlelnek, kérjük, szíveskedjenek munkatársainkkal felvenni a kapcsolatot.
 • Ügyfél e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap (Megrendelést Visszaigazoló E-mail). A Megrendelést Visszaigazoló E-mail tartalmazza az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás végösszegét, a számlát és a fizetés teljesítéséhez szükséges banki adatokat.

Amennyiben e Megrendelést Visszaigazoló E-mail az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg,  úgy az Ügyfél az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ügyfél rossz e-mail címet adott meg a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 • Az Ügyfél az általa megrendelt szolgáltatásra csak azt követően válik jogosulttá, Szolgáltató a szolgáltatást csak azt követően teljesíti, hogy a megrendelt szolgáltatás összege Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került, azt az Ügyfél Szolgáltató bankszámlaszámára átutalta a 4. pontban foglaltak szerint.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy Szolgáltató teljesítési határideje 5 munkanap, mely azt követő napon kezdődik, hogy az Ügyfél által fizetendő összeg Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk az Ügyfelet az új adatokról. Az Ügyfél ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4. Fizetési lehetőségek:

 • Ügyfél az általa kiválasztott termék összegét Szolgáltató részére történő közvetlen banki átutalással úján teljesíti vagy
 • Utánvételesen a futárszolgálatnak adja át a termék összegét.

Áraink minden esetben tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a megrendelést és fizetést követően bocsájtja az Ügyfél rendelkezésére a terméket, kérjük Ügyfeleinket, hogy kizárólag abban az esetben rendeljék meg a kívánt termékeket, amennyiben a vételárat ki tudják fizetni.

Szolgáltató bankszámlaadatait a Megrendelést Visszaigazoló E-mail tartalmazza.

Az Ügyfél köteles az utalás közleményében (megjegyzés rovatában) a rendelés számát és az Ügyfél saját nevét feltüntetni a fizetés beazonosítása érdekében. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, alappal nem hivatkozhat a Szolgáltató teljesítésének elmaradására.

Felhívjuk az Ügyfeleink figyelmét, hogy kizárólag olyan összeget fizessenek ki, amit előzőleg a Webshop elektronikus rendszere közölt, illetőleg a Megrendelést Visszaigazoló E-mail tartalmazott és amelyet az Ügyfél elfogadott.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

 • A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, azonban, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését azzal, hogy Szolgáltató teljesítési határideje csak azt követően kezdődik, hogy Ügyfél a megrendelt szolgáltatás összegét Szolgáltató részére hiánytalanul megfizette.
 • Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Ügyféllel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

6. Elállás joga

 • A távollevők között kötött szerződésekről szóló,45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén az Ügyfelet tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállásra nyitva álló határidő a terméknek az Ügyfél, általi átvételének napjától számít. A jelen pontban foglaltak nem érintik az Ügyfél azon jogát, hogy az itt meghatározott elállási jogot a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. A jelen pontban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél erre irányuló egyértelmű nyilatkozatát – melyet a hivatkozott Kormányrendelet 2. sz. mellékletében található nyilatkozatmintán is előterjeszthet – a jelen pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi.
 • Ha az Ügyfél a 6.1. pontban írtak szerint eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Ügyfélt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
 • Nem illeti meg az elállási jog Ügyfelet olyan termék esetén, mely Ügyfél személyéhez kötött, Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: személyre szabott vászonkép), továbbá a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt egyéb esetekben.
 • Amennyiben Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

7. Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a http://fogyasztovedelem.kormany.hu honlapon érhetők el.

8. Panaszkezelés rendje

 • A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, telefonon, vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az Ügyfélnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az Ügyfélnek. Amennyiben a kapcsolattartás e-mailen keresztül történik, az e-mailen történő levélváltás a jegyzőkönyvet helyettesíti.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Amennyiben a panasz elbírálásával az Ügyfél nem ért egyet, úgy a Szolgáltató aláveti magát a Budapesti Békéltető Testület eljárásának. 

9. Szerzői jogok

 • A vaszonkreativ.hu weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, így szigorúan tilos a vaszonkreativ.hu weboldalon megjelenő webshop tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • A vaszonkreativ.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 • Tilos a vaszonkreativ.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a vaszonkreativ.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
 • A vaszonkreativ.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kártérítés illeti meg. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató

10. Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 • Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 • Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11. Adatvédelem

Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatót.

Budapest, 2019. 07. 01